Προσφορά Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Ειδικοί ποινικοί νόμοι

978-960-445-954-4

Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες

26,33 € με Φ.Π.Α

-5%

27,72 € με Φ.Π.Α

Πληροφορίες

Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Ενημέρωση Β 2012Συγγραφέας: Ζήσης Αχιλλέας Κ
Εκδόσεις: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-445-954-4
Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί


Περιγραφή
Αφορά νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακή ενημέρωση έως την 31.12.2012. Για λόγους άμεσης ενημέρωσης συμπεριλαμβάνεται ο Ν. 4139/20.3.2013 περί ναρκωτικών. Περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους Νόμους 1. Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20/03/2013) - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2. Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ Α΄196/16/10/2012) - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"". 3. Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α' 206/26/10/2012) - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)", μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. 4. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012) - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 5. Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ Α' 235/03/12/2012) - Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 6. Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄250/20/12/2012) - Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις. 7. Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α' 197/17/10/2012) - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις. 8. Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ Α 198 17.10.2012) - Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. 9. Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α΄ 199/17.10.2012) - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. 10. Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α' 200/17/10/2012) - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβητών και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα 11. ΥΑ Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012 (ΦΕΚ Β΄ 713/13.03.2012) - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων. 12. ΥΑ Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2718/08.10.2012) - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις. 13. ΥΑ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ Β΄1537/08/05/2012) - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. 14. ΥΑ 3956/2012 (ΦΕΚ Β΄ 343/17.02.2012) - Αναγκαία μέτρα και διαδικασίες, μηχανισμοί και συστήματα που προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19/10/2005) και αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της.

Δείτε ακόμα

30 άλλα προιόντα στην ίδια κατηγορία: